Medicīnas māsa

Darba devējs: Tukuma PII “Vālodzīte”
Vakance: medicīnas māsa
Darba slodze: 0,5 amata likme (20 darba stundas nedēļā).
Darba alga (pirms nodokļu nomaksas): 433,50,00 EUR reģistrētai medicīnas māsai
Galvenie darba pienākumi:
–        sniegt medicīnisko palīdzību bērniem un personālam; Veikt izglītojamo ikdienas apmeklējuma uzskaiti;
–        kopā ar administrāciju organizēt un nodrošināt kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un drošības aizsardzībai;
–        kārtot normatīvajos aktos noteikto izglītojamo un darbinieku medicīnisko dokumentāciju;
–        kontrolēt higiēnas prasību ievērošanu iestādes telpās un teritorijā; Atbildēt par pretepidemioloģisko pasākumu ievērošanu;
–        uzraudzīt un kontrolēt ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti;
– sagatavot un iesniegt mēneša atskaites par ēdināšanas pakalpojumiem iglītojamiem;
–        popularizēt bērnu, viņu vecāku un personāla vidū veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties iestādes mācību un audzināšanas procesā; konsultēt vecākus bērnu veselības nostiprināšanas jautājumos;
–        citi pienākumi atbilstoši amata aprakstam.
Prasības pretendentiem:
· MK noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu (māsu) reģistrā;
· Prasme plānot un organizēt savu darbu;
· Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
· Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
· Prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.
Darba veids: darba līgums uz neteiktu laiku.
Darba vieta: Pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”, Spartaka iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.
Pieteikšanās kārtība:
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa pastu uz iestādes adresi: Spartaka iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 vai CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz iestādes e-pastu: valodzite@tukums.lv
Kontaktpersona: Tukuma PII “Vālodzīte” vadītāja E.Upmane, tālrunis:22420049.

——-

Speciālais pedagogs

Darba devējs: Tukuma PII “Vālodzīte”
Vakance: speciālais pedagoga
Darba slodze: 0,2 amata likme (6 darba stundas nedēļā).
Darba alga (pirms nodokļu nomaksas): 158,00 EUR.
Darba pienākumi:
• veikt izglītojamā attīstības diagnostiku;
• īstenot pirmsskolas izglītības programmu atbilstoši Pirmsskolas izglītības vadlīnijām un atbilstoši katra iglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim;
• sadarboties ar izglītojamā vecākiem un pedagogiem, lai izprastu izglītojamā uzvedību, viņa problēmas un informēt par izglītojamā grūtībām izglītības iestādē, kopīgi meklētu veidus to novēršanai un izstrādāt ieteikumus atbalsta sniegšanai izglītojamiem;
• veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem;
• sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā attīstību gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma;
• veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;
• rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības ievērošanu;
Nepieciešamā izglītība: augstākā pedagoģiskā izglītība, speciālā pedagoga kvalifikācija, vai studē.
Darba veids: darba līgums uz noteiktu laiku.
Darba vieta: Pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”, Spartaka iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.
Pieteikšanās kārtība:
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa pastu uz iestādes adresi: Spartaka iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 vai CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz iestādes e-pastu: valodzite@tukums.lv.
Kontaktpersona: Tukuma PII “Vālodzīte” vadītāja E.Upmane, tālrunis:22420049.

——-

SKOLOTĀJS logopēds

Darba devējs: Tukuma PII “Vālodzīte”
Vakance: Skolotājs logopēds
Darba slodze: 0,75 amata likme (22,5 darba stundas nedēļā).
Darba alga (pirms nodokļu nomaksas): 592,50 EUR.
Darba pienākumi:
• veikt izglītojamā runas, rakstu valodas un lasīšanas iemaņu frontālo diagnostiku;
• pilnveidot izglītojamā runas un rakstu valodzas attīstības iemaņas pilnvērtīgai valsts izglītības standartā valodzas jomā izvirzīto kompetenču apgūšanai;
• sekmēt izglītojamā pašvērtības paaugstināšanos un sniegt atbalstu adaptācijas procesā;
• konsultēt izglītojamos, vecākus un pedagogus runas vai rakstu valodas traucējumu gadījumos un izstrādāt ieteikumus atbalsta sniegšanai izglītojamiem;
• sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā runas un rakstu valodas attīstību gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma;
• veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;
• rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības ievērošanu;
Nepieciešamā izglītība: augstākā pedagoģiskā izglītība, skolotāja logopēda kvalifikācija, vai studē.
Darba veids: darba līgums uz noteiktu laiku.
Darba vieta: Pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”, Spartaka iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.
Pieteikšanās kārtība:
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa pastu uz iestādes adresi: Spartaka iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 vai CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz iestādes e-pastu: valodzite@tukums.lv
Kontaktpersona: Tukuma PII “Vālodzīte” vadītāja E.Upmane, tālrunis:22420049.

——-

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS

Darba devējs: Tukuma PII “Vālodzīte”
Vakance: Pirmsskolas skolotājs
Darba slodze: 1 amata likme (40darba stundas nedēļā – 36 kontaktstunadas, 4 mācību stundu sagatavošanai).
Darba alga (pirms nodokļu nomaksas): 790,00 EUR.
Darba pienākumi:
nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti;
rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības ievērošanu;
sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem izglītības procesā un socializācijas jautājumos.
Nepieciešamā izglītība: augstākā pedagoģiskā izglītība pirmsskolas izglītības jomā, vai studē.
Darba veids: darba līgums uz noteiktu laiku.
Darba vieta: Pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”, Spartaka iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.
Pieteikšanās kārtība:
CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa pastu uz iestādes adresi: Spartaka iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
vai
CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz iestādes e-pastu: valodzite@tukums.lv
Kontaktpersona: Tukuma PII “Vālodzīte” vadītāja vietniece izglītības jomā L.Erzama, tālrunis:

+371 28626270

——-

Aicinam darbā pirmsskolas skolotāju 4 – 5 gadīgiem bērniem.

Darbs uz nenoteiktu laiku (1sl.)

Un tāpat aicinam pirmsskolas skolotāju uz noteiktu laiku (0,7sl).

Atalgojums par slodzi 790,00 eur

Zvani: 22420049

Raksti: eva.upmane@tukums.lv