Ēsiet sveicināti mūsu mājas lapā!

eka

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”

Adrese:

Spartaka 18, Tukums, LV – 3101 

Vadītāja: EVA UPMANE

Mob. tālr.: +371 22420049

E-pasts: valodzite@tukums.lv

Mob. tālr.: +371 25440365

Mājas lapa: www.tukumavalodzite.lv

kirbji

Rekvizīti:

Tukuma novada pašvaldība

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”

Reģistrācijas numurs: 90000050975

Faktiskā un juridiskā adrese: Spartaka 18, Tukums, Tukuma novads

Banka: AS SWEDBANK

Norēķinu konta Nr. LV17HABA0001402040731 

Iestāde pašlaik pirmsskola īsteno:


Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods 01011111,


Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas

traucējumiem – kods: 01015511,


Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem

attīstības traucējumiem – kods: 01015611.


  Izglītojamie, kuriem atbilstoši pedagoģiski medicīniskās komisijas

atzinumam piešķirta speciālā pirmsskolas izglītības programma

izglītojamiem ar valodas traucējumiem, tiek integrēti grupās kopā ar

bērniem, kas apgūst vispārējo pirmsskolas izglītības programmu. Katram

izglītojamam iestādes skolotājs-logopēds izstrādā individuālo darba  

plānu.


Papildus mācību programmai izglītojamie tiek aicināti apmeklēt vecāku finansētas nodarbības.

5-6 gadīgi bērni piedalās angļu valodas nodarbības 5-7 gadīgiem bērniem.

Basketbola nodarbības tiek piedāvātas 5-7 gadīgiem bērniem

"Rotaļdejas" tiek piedāvātas 4-7 gadīgiem bērniem.

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte” ir Tukuma novada pašvaldības 1973. gada 23. februārī dibināta izglītības iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu.


Tā atrodas Tukumā, Spartaka ielā 18, netālu no Tukuma pilsētas centra, mazdārziņu, mototrases un Putniņu meža tuvumā. Iestādē ir izstrādāti deviņi pastaigu maršruti, lai bērni labāk iepazītu un izzinātu dabu, dabas objektus un iemantotu saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi. Lai nodrošinātu izglītojamo drošību, pie iestādes  ir izveidots ātrumu ierobežojošs valnis, ātrumu nosakoša zīme un apgaismota gājēju pāreja. Iestādes teritorija ir iežogota. 


Pirmsskolas izglītības iestādē “Vālodzīte” uzņem bērnus vecumā no pusotra līdz septiņiem gadiem. Izglītojamam absolvējot  pirmsskolas izglītības iestādi, vecāki vai aizbildņi saņem bērna  pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu.

Audzēkņu sastāvs ir daudznacionāls. Pirmsskolu apmeklē latviešu, krievu un romu tautību bērni. Iestādē ir 11 izglītojamo grupas.

valodzites-kolektivs-2022

Darbinieki: Vadītājas vietnieces izglītības jomā, atbalsta grupas vadītāja: Svetlana Buza Saimniecības pārzine: Laura Vēvere Vecākā lietvede: Laura Levgovda Medicīnas māsa/vispārējā aprūpes māsa: Monta Zvēra Pirmsskolas izglītības skolotājs: Daiga Zustrupa Skolotāja – logopēde: Kristīne Siljēkaba-Čepule, Eva Grīnberga Mūzikas skolotājas: Inga Freiberga un Ilze Jaunzeme Sporta skolotāja: Evelīna Bērziņa