Iestāde pašlaik pirmsskola īsteno:


Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods 01011111,


Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas

traucējumiem – kods: 01015511,


Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem

attīstības traucējumiem – kods: 01015611.


  Izglītojamie, kuriem atbilstoši pedagoģiski medicīniskās komisijas

atzinumam piešķirta speciālā pirmsskolas izglītības programma

izglītojamiem ar valodas traucējumiem, tiek integrēti grupās kopā ar

bērniem, kas apgūst vispārējo pirmsskolas izglītības programmu. Katram

izglītojamam iestādes skolotājs-logopēds izstrādā individuālo darba  

plānu.


Papildus mācību programmai izglītojamie tiek aicināti apmeklēt vecāku finansētas nodarbības. 5-6 gadīgi bērni piedalās angļu valodas nodarbībās un „Leļļu studijā”, bet 3-5 gadīgi bērni tiek aicināti piedalīties „Leļļu studijā”.

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte” ir Tukuma novada pašvaldības 1973. gada 23. februārī dibināta izglītības iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu.


Tā atrodas Tukumā, Spartaka ielā 18, netālu no Tukuma pilsētas centra, mazdārziņu, mototrases un Putniņu meža tuvumā. Iestādē ir izstrādāti deviņi pastaigu maršruti, lai bērni labāk iepazītu un izzinātu dabu, dabas objektus un iemantotu saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi. Lai nodrošinātu izglītojamo drošību, pie iestādes  ir izveidots ātrumu ierobežojošs valnis, ātrumu nosakoša zīme un apgaismota gājēju pāreja. Iestādes teritorija ir iežogota. 


Pirmsskolas izglītības iestādē “Vālodzīte” uzņem bērnus vecumā no pusotra līdz septiņiem gadiem. Izglītojamam absolvējot  pirmsskolas izglītības iestādi, vecāki vai aizbildņi saņem bērna  pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu.

Audzēkņu sastāvs ir daudznacionāls. Pirmsskolu apmeklē latviešu, krievu un romu tautību bērni. Iestādē ir 11 izglītojamo grupas.

valodzites-kolektivs-2022

Darbinieki: Vadītājas vietnieces izglītības jomā: Svetlana Buza Saimniecības pārzine: Laura Vēvere Vecākā lietvede: Aija Baltiņa Lietvede: laura Levgovda Medicīnas māsa/vispārējā aprūpes māsa: ... Skolotāja – logopēde, atbalsta grupas vadītāja: Eva Grīnberga Skolotāja – logopēde: Kristīne Siljēkaba-Čepule Mūzikas skolotājas: Inga Freiberga un Ilze Jaunzeme Sporta skolotāja: Evelīna Bērziņa Maiņas skolotāju palīgs: Iveta Didrihsone